Obraťte se na nás

Jak Vám Centrum může pomoci

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války je obecně prospěšnou organizací, která se zaměřuje na výzkum problematiky kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem druhé světové války, na jejich identifikaci a dokumentaci a na otázky navracení těchto předmětů původním vlastníkům či jejich přímým potomkům. Pracovníci Centra provádějí postupný výzkum v jednotlivých organizacích, na které se vztahuje zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem.

Pokud byl Vám nebo Vašim předkům v době druhé světové války zcizen movitý majetek uměleckého charakteru, můžete se obrátit na Centrum a společně zjistíme, zda se v našich materiálech a databázích nacházejí informace o předmětech, které patřily Vám či Vaší rodině.

Pokud sami víte o uměleckém díle či dílech, které patřily Vám nebo Vašim přímým příbuzným a jsou ve správě instituce, na kterou se vztahuje výše zmiňovaný zákon, můžete požádat Centrum o zpracování rešerše k uplatnění restitučního nároku.

Ve všech případech je samozřejmě nutné splňovat podmínka zákona č. 212/2000 Sb. Zákon se vztahuje na umělecká díla ve vlastnictví státu, která byla odňata fyzickým osobám v období od 29. září 1938 do 4. května 1945. Restituční nárok mohou uplatnit potomci původního vlastníka, kteří jsou ve vztahu k němu v přímé příbuzenské linii. Úplné znění zákona č. 212/2000 Sb.:

Zákon č. 212/2000 sb. (formát PDF).

Jak zahájit komunikaci s Centrem

Pro zahájení komunikace s Centrem je nutné vyplnit žádost o rešerši k uplatnění restitučního nároku:

formát DOCX

formát PDF

Podrobné informace k vyplnění žádosti:

formát DOCX

formát PDF

Plná moc, zmocňující Centrum ke zpracování a využití poskytnutých údajů spojených s vypracováním rešerše:

formát PDF

V případě jakýchkoli dotazů nás, prosím, neváhejte oslovit na adrese: info@lootedart.cz

Vzhledem k velkému množství materiálu vztahujícímu se k dané problematice je možné, že Centrum nebude mít informace k Vámi hledaným předmětům aktuálně k dispozici. S pokračujícím výzkumem jsou ale získávány další záznamy, které kontinuálně konfrontujeme s hledanými kulturními statky.