O Centru

V souladu s mezinárodně přijatými doporučeními UNESCO, UNIDROIT, Mezinárodní rady muzeí a se závazky České republiky vyplývajícími z Washingtonské a Pražské deklarace je posláním Centra pro dokumentaci výzkum problematiky zcizování kulturních statků obětem druhé světové války a sdílení výsledků této práce se státními orgány a organizacemi České republiky, krajskými, městskými, případně soukromými muzei, galeriemi a knihovnami, jakož i s individuálními žadateli o restituce uloupených kulturních předmětů. Centrum pro dokumentaci spolupracuje se zahraničními institucemi obdobného zaměření, včetně těch, které zastupují žadatele o restituci, pokud splňují podmínky zákona č. 212/2000 Sb.

Centrum pro dokumentaci poskytuje restituční poradenství fyzickým i právnickým osobám v České republice a také v zahraničí. Toto odborné poradenství je založeno na archivním výzkumu v domácích a zahraničních archivech, průzkumu inventárních a přírůstkových knih ve státních muzeích a galeriích, na výměně informací mezi státními orgány, státními muzei a galeriemi a na spolupráci a výměně informací se zahraničními institucemi podobného zaměření a s jednotlivými badateli z České republiky i ze zahraničí. Kompletní poradenství včetně případné mediace při řešení restitučního případu je žadatelům poskytováno zdarma.

Stručná historie Centra:

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. bylo ustaveno k 1. 11. 2011 na základě rozhodnutí Smíšené pracovní komise (vytvořené usnesením Vlády České republiky ze dne 25. 11. 1998 č. 773), které předsedal místopředseda vlády JUDr. Pavel Rychetský.

Komise ukončila svou působnost 15. 5. 2002 a Centrum navazuje na činnost jejího expertního týmu, který pracoval na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru). Zároveň rozšiřuje svou náplň práce především o důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a o průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií, umožněný pracovníkům Centra díky úzké spolupráci s MK ČR. Náplň práce a činnost Centra byla schválena v usnesení Vlády České republiky ze dne 22. 1. 2003 č. 87 o “Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003–2008 (koncepce rozvoje muzejnictví)” pod bodem II.3.5.

Do konce roku 2011 bylo Centrum součástí vědecké základny Akademie věd České republiky.

Vládním usnesením č. 683 ze dne 14. září 2011 byl statut Centra změněn na obecně prospěšnou společnost, která následně vznikla 6. února 2012 jako Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.