Veřejné dokumenty

Úplný název povinného subjektu:

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.

Důvod a způsob založení:

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. je obecně prospěšnou společností, kterou v roce 2012 založilo Ministerstvo kultury ČR. Původně vzniklo roku 2002 rozhodnutím Smíšené pracovní komise vedené místopředsedou vlády JUDr. P. Rychetským, jejíž expertní tým se zabýval historickými a hospodářskými otázkami arizace židovského majetku, a do roku 2011 působilo jako součást vědecké základny Akademie věd ČR.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2023 (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2022 (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2021 (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2020 (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2019 (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2018 (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2017 (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2016 (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2015 (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2014 (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2013 (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2012 (formát PDF)

Zakládací dokumenty

Centrum pro dokumentaci zahájilo svoji činnost 15. února 2012. V prvních měsících se jeho pracovníci soustředili především za zpracování základních dokumentů nezbytných k zabezpečení chodu instituce. Postupně tedy byly připraveny a Správní radou Centra pro dokumentaci i schváleny tyto listiny: Statut organizace, Organizační struktura, Organizační řád, Pracovní řád, Mzdový řád a další doklady související se zajištěním činnosti obecné prospěšné společnosti. Zároveň byly připraveny také dokumenty související se restituční agendou, jako je Žádost o rešerši k uplatnění restitučního nároku, Pokyny pro žadatele o rešerši a Oznámení o zpracovávání osobních údajů.

Statut Centra

Statut Centra (formát PDF)

Organizační struktura Centra

Organizační struktura Centra (formát PDF)

Organizační řád Centra

Organizační řád Centra (formát PDF)

Správní rada Centra

Správní rada Centra

Dozorčí rada Centra

Dozorčí rada Centra

Vědecká rada Centra

Vědecká rada Centra (Formát PDF)

Rozpočet Centra

Rozpočet Centra – 2024 (formát PDF)

Rozpočet Centra – 2023 (formát PDF)

Rozpočet Centra – 2022 (formát PDF)

Rozpočet Centra – 2021 (formát PDF)

Rozpočet Centra – 2020 (formát PDF)

Rozpočet Centra – 2019 (formát PDF)

Rozpočet Centra – 2018 (formát PDF)

Rozpočet Centra – 2017 (formát PDF)

Rozpočet Centra – 2016 (formát PDF)

Rozpočet Centra – 2015 (formát PDF)

Rozpočet Centra – 2014 (formát PDF)

Rozpočet Centra – 2013 (formát PDF)

Rozpočet Centra – 2012 (formát PDF)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti (formát DOCX)

Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti (formát PDF)

Výroční zpráva za rok 2013 o činnosti (formát PDF)

Kontaktní poštovní adresa:

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.
Čs armády 34/828, 160 00 Praha 6,
Česká republika

Sídlo:

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.
Malá pevnost 304,
411 55 Terezín

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.
Čs armády 34/828, 160 00 Praha 6,
Česká republika

Úřední hodiny:

Na základě telefonické, nebo písemné domluvy.

Telefon: +420 603 787 100

Žádosti o informace:

Žádost je možné podat osobním podáním, e-mailem, či písemně.

Na základě ústně podané žádosti se poskytují pouze informace jednoduchého charakteru, které nevyžadují časově náročné vyhledávání a jejichž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně poskytnuté informace se neevidují a o jejich poskytnutí se nepořizuje záznam. Není-li možné informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, bude žadatel vyzván, aby žádost podal písemně.

Adresa pro e-mailové podání: info@lootedart.cz

Adresa pro osobní, či písemné podání: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.
Čs armády 34/828, 160 00 Praha 6,
Česká republika

Formuláře: Formulář žádosti není předepsán.

Nejdůležitější používané zákony a předpisy:

Zákon č. 248/1995 Sb., Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon č.  304/2013 Sb., Zákon č. 340/2015 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací (formát PDF)

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Usnesení nadřízeného orgánu nebylo vydáno.