Praha 2     Sklady zabaveného majetku

Italienische Straße 19

Italienische Straße 19

Italská 19/324

Sklad 40, 40a.

Původní majitel: Nadace Gustava Löweho v Praze – Gustav Löwe Stiftung.

Nábytek.